ThS Nguyễn Nhật Hằng

Nguyên giảng viên Marketing của Trường Đại học kinh tế quốc dân

Giảng viên cao cấp Marketing kênh phân phối của Học viện ONESMART.

Đạo tạo huấn luyện CEO về quản trị chiến lược; Xây dựng kênh phân phối; tái cấu trúc doanh nghiệp; Tổ chức huấn luyện về Sales & Marketing; Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, vấn khách hàng; Đào tạo duy chiến lược, duy sáng tạo; Đào tạo dịch vụ khách hàng.

Đã từng tham gia Nghiên cứu phân tích thị trường cho Asian Market Reseach; Burwitz Refractory Gmbh; Khảo sát, đánh giá năng lực tổ chức; Xây dựng triển khai dự án kinh doanh, chiến lược kinh doanh; Tái cấu tổ chức, doanh nghiệp; Cố vấn vấn quản trị doanh nghiệp.