ThS Bùi Ngọc Long

Hơn 18 năm kinh nghiệm trong tổ chức tài chính quốc tế, trực tiếp Thiết kế & giảng dạy các khóa liên quan đến Tài chính ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, môi giới chứng khoán, bất động sản và các khóa về kỹ năng, quản lý bán hàng tiếp thị, quản trị kinh doanh, tăng trưởng doanh thu...